ទំព័រ​ដើម​ / barrages / Renaison / Barrage du Chartrain 25